Meer dan 1 miljoen tevreden klanten
Op kwaliteit geteste tophotels
CO2-gecompenseerd reizen
Heb je een vraag?
We staan je telefonisch in het Engels of Duits te woord
Neem contact met ons op
Travelcircus

Gebruiks- en Algemene voorwaarden

Gebruiks- en Algemene voorwaarden Van Travelcircus GmbH

 

- Versie: juni 2019 -

 

Inhoud:

 

Deel A Voorwaarden voor het gebruik van de website en diensten van Travelcircus

 

Deel B Algemene voorwaarden van Travelcircus voor reisagentschappen

 

 

Deel A Voorwaarden voor het gebruik van de website & diensten

 

I. Toepassing en wijziging van de gebruiksvoorwaarden, definities

 

(1) Deze gebruiksvoorwaarden vormen de basis voor de zakelijke relatie tussen Travelcircus GmbH, Aroser Allee 76, D-13407 Berlijn (hierna te noemen: "Travelcircus") en de gebruiker van de door Travelcircus beheerde website en de bijbehorende functionaliteiten, applicaties, modules, programma's, software (hierna te noemen "diensten"), ongeacht op welk apparaat (bijv. PC, smartphone, tablet) de gebruiker hierop inlogt of deze gebruikt.

 

(2) Uitsluitend de gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing. Afwijkende algemene voorwaarden van de gebruiker, in het bijzonder die welke in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden, worden alleen dan onderdeel van het contract met Travelcircus, voor zover Travelcircus uitdrukkelijk en schriftelijk toestemt met de opname van de afwijkende voorwaarden. Afwijkende algemene voorwaarden van de gebruiker worden met name niet in het contract met Travelcircus opgenomen, doordat de gebruiker er alleen maar naar verwijst en ze aan Travelcircus toezendt, Travelcircus niet expliciet de geldigheid van de afwijkende algemene voorwaarden van de gebruiker weerspreekt, of Travelcircus zonder voorbehoud een opdracht of service uitvoert, of een functionaliteit ontgrendelt.

 

(3) Travelcircus behoudt zich het recht voor om de gebruiksvoorwaarden in de toekomst te wijzigen. Travelcircus zal dergelijke wijzigingen alleen doorvoeren bij geldige redenen, bijvoorbeeld als er zich nieuwe technische ontwikkelingen voordoen, veranderingen in jurisprudentie of wetgeving plaatsvinden, of bij andere, gelijkwaardige redenen. De wijzigingen worden aan de gebruiker van Travelcircus onmiddellijk aangekondigd of gecommuniceerd; Travelcircus zal de gebruiker informeren over de daarmee in individuele gevallen verbonden deadlines en juridische consequenties, alsook over de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen. Wordt door de gebruiker, binnen de periode die hiervoor is aangegeven in de aankondiging of kennisgeving, geen bezwaar gemaakt tegen de wijzigingen, dan worden deze geacht te zijn geaccepteerd door het voortzetten van het gebruik van de Travelcircus-website of diensten. Wettelijke voorschriften met betrekking tot eenzijdige wijziging van prijzen en/of contractvoorwaarden blijven onverminderd van kracht.

 

(4) De gebruiksvoorwaarden en andere algemene voorwaarden van Travelcircus zijn gebaseerd op de volgende definities:

 

 • "Consument" betekent in het vervolg alle natuurlijke personen, die juridische transacties aangaan voor doeleinden, die overwegend noch aan hun commerciële noch aan hun zelfstandige beroepsmatige activiteiten zijn toe te schrijven.
 • "Ondernemers" zijn daarentegen natuurlijke personen of rechtspersonen of partnerschappen met rechtsbevoegdheid, die bij het aangaan van een juridische transactie handelen in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsmatige activiteiten.
 • "Website" staat voor de websites van Travelcircus (bijv. www.travelcircus.de), ongeacht onder welk Top Level Domain of landsextensie ze worden opgeroepen.
 • "Gebruiker" is een persoon die de Website bezoekt.
 • "Klant" is een persoon die een overeenkomst met Travelcircus overeenkomt of afsluit.
 • "Verdragspartijen" zijn Travelcircus en de klanten/gebruikers.
 • "Serviceproviders" zijn bedrijven, die op de website boekingen voor individuele toeristische diensten of servicepakketten aanbieden, bijv. hotels en andere accommodatieverschaffers, touroperators, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuur- of andere transportbedrijven, reisverzekeringen.
 • "Annulering" is de verklaring van herroeping vóór het overeengekomen of geplande vertrek.

 

II. Afbakening dienstverlening, klanten, communicatie, contracttaal

 

(1) Travelcircus biedt de gebruiker op de website/binnen de diensten functionaliteiten aan, in het bijzonder voor het leggen van contact en het automatisch sluiten van de overeenkomst. Travelcircus behoudt zich het recht voor, om op elk moment de aangeboden functionaliteiten of de toegang tot de website/de diensten uit te breiden, te verbeteren of anderszins te wijzigen, met name als dit goed is voor de technische ontwikkeling en/of dient om strafrechtelijk relevante praktijken of misbruik van de website/de diensten te voorkomen.

 

(2) De communicatie op de website/via de diensten gebeurt elektronisch. Travelcircus behoudt zich het recht voor, om op verschillende manieren elektronisch met de gebruiker te communiceren, bijv. via e-mail, SMS, API (Application Programming Interface), In-App Push-berichten en elektronische berichten die in het account op de website zijn opgeslagen; dit is van toepassing zolang en voor zover de gebruiker geen uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de geselecteerde elektronische communicatiekanalen. De gebruiker aanvaardt, dat voor alle toestemmingen, kennisgevingen, publicaties en andere communicatie, die Travelcircus hem elektronisch doet toekomen, geen wettelijk voorgeschreven schriftelijke vorm nodig is, tenzij geldende wettelijke voorschriften in individuele gevallen een andere communicatievorm vereisen. De gebruiker zorgt ervoor dat de elektronische berichten van Travelcircus ontvangen kunnen worden en met name niet wordt voorkomen door SPAM-filters.

 

(3) Travelcircus accepteert uitsluitend gebruikers of klanten met volledige rechtsbevoegdheid als contractpartners. Op basis van dit uitgangspunt zijn de op de website/binnen de diensten gepresenteerde prestaties omschreven. Wil de klant via de website of de diensten een boeking doen voor een niet-begeleid kind, dan moet hij/zij voorafgaand aan de boeking contact opnemen met het Travelcircus-Serviceteam.

 

(4) Contracttaal in relatie tot Travelcircus is Duits.

 

III. Gebruik van de website/de diensten, maatregelen

 

(1) De exclusieve gebruiksrechten voor de website/de diensten en de daar opvraagbare beschermde inhoud (bijv. logo's, foto's, afbeeldingen, grafieken, beschrijvingen) zijn eigendom van Travelcircus of haar samenwerkingspartners (gerechtigden). Overname van de website door de gebruiker - geheel of gedeeltelijk, door het overnemen van foto's, afbeeldingen, beschrijvingen, grafieken of ontwerpen - is uitdrukkelijk verboden.

 

(2) In afwijking van Punt (1) heeft de gebruiker het recht om individuele pagina's en/of delen van de website/de diensten, uitsluitend voor persoonlijke doeleinden, te downloaden, weer te geven en af te drukken (zoals bijv. de documentatie over de accommodatie, boekingsgegevens). Bij toepassing van de inhoud van de website/de diensten is de gebruiker verplicht om de bron, in een gemakkelijk te begrijpen, leesbare en permanent vorm, te vermelden.

 

(3) De gebruiker heeft - onder voorbehoud van de uitzondering in bovenstaand Punt (2) - niet het recht om de inhoud, informatie, software, producten of services, die via de website/de diensten toegankelijk of zichtbaar zijn, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de gerechtigden, te wijzigen, te kopiëren, over te dragen, te verhandelen, te verkopen, distribueren, exploiteren, weer te geven, openbaar te publiceren, te reproduceren, of er een licentie voor af te geven.

 

(4) Zijn er concrete aanwijzingen, dat een gebruiker verwijtbaar in strijd handelt met wettelijke voorschriften, rechten van derden - zoals in het bijzonder naams-, auteurs en merkenrechten -, of met deze gebruiksvoorwaarden, of heeft Travelcircus een ander gerechtvaardigd belang, dan heeft Travelcircus het recht om, rekening houdend met de rechtmatige belangen van de betrokken gebruiker, een of meer van de volgende acties te ondernemen:

 

 • waarschuwing aan de gebruiker;
 • verwijderen van bijdragen/inhoud van de gebruiker;
 • inperking van het gebruik van de website/de diensten door de gebruiker;
 • uitsluiting van de gebruiker - tijdelijk of permanent - van het gebruik van de website/de diensten (blokkeren).

 

Reeds gesloten overeenkomsten met een dienstverlener blijven door bovengenoemde maatregelen onaangetast.

 

IV. Aansprakelijkheid

 

(1) Aanspraak op schadevergoeding ingevolge de gebruiksovereenkomst met Travelcircus is uitgesloten.

 

(2) Dit is niet van toepassing op vorderingen tot schadevergoeding van de gebruiker als gevolg van inbreuk op de privacy, schade aan ledematen, gezondheid of nalatige schending van materiële contractuele verplichtingen, alsook de aansprakelijkheid voor andere schade, die is gebaseerd op een opzettelijke of grof nalatige schending van plichten door Travelcircus of vertegenwoordigers van Travelcircus. Onder belangrijke contractuele verplichtingen worden die verplichtingen verstaan, waarvan de nakoming de correcte uitvoering van de overeenkomst in eerste instantie überhaupt mogelijk maakt en op de naleving waarvan de gebruiker steeds mag vertrouwen. Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen, is Travelcircus uitsluitend aansprakelijk voor de contractueel typische, te voorziene schade, als deze wordt veroorzaakt door nalatigheid, tenzij het gaat om schadeclaims van de gebruiker als gevolg van inbreuk op de privacy, of schade aan ledematen of gezondheid.

 

(3) De aansprakelijkheid van Travelcircus op grond van de wet op de productaansprakelijkheid, in de vorm van garantie, vanwege opzettelijk wanbeheer en op grond van andere, wettelijk bindende, aansprakelijkheidsvoorschriften, wordt niet beïnvloed door de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid. Bovenstaande beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden in dezelfde mate ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere vertegenwoordigers van Travelcircus.

 

V. Toepasselijk recht, jurisdictie, vormverplichtingen

 

(1) Alle rechtsbetrekkingen tussen de contractpartijen zijn uitsluitend onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, onder uitsluiting van het VN-koopverdrag. Is de gebruiker of klant een consument, dan is Punt (1) alleen van toepassing voor zover de rechtskeuze geen afbreuk doet aan de bescherming door bindende wettelijke bepalingen van de staat waarin de consument zijn gewone verblijfplaats heeft.

 

(2) Zijn de contractpartijen handelaren met volledige licentie volgens Duits recht, of in het geval dat de gebruiker of klant niet onder de rechterlijke bevoegdheid van een plaats binnen Duitsland valt, of als de aan te klagen klant na het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats buiten de reikwijdte van deze jurisdictie heeft verlegd, of zijn woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is, dan wordt Berlijn als de exclusieve plaats van jurisdictie overeengekomen. Verplichte wettelijke bepalingen over de exclusieve plaats van jurisdictie blijven onverminderd van kracht.

 

(3) Wijzigingen of toevoegingen moeten schriftelijk of in tekstvorm worden uitgevoerd. Voor het wijzigen, intrekken of wijzigen van deze clausule is de schriftvorm vereist.

 

VI Informatie over geschillenbeslechting voor consumenten

 

(1) Travelcircus streeft ernaar, om eventuele meningsverschillen, die voortvloeien uit contractrelaties met consumenten, in onderling overleg op te lossen. In het geval van eventuele klachten kan de gebruiker of gast daarvoor contact opnemen met de  Außergerichtliche Streitbeilegungsstelle für Verbraucher und Unternehmer e. V. (Instituut voor buitengewone geschillenbeslechting voor consumenten en ondernemers. e. V.) via [email protected]. De verjaring van eventuele claims is voor de duur van deze procedure uitgesloten. Mocht hier geen overeenstemming wordt bereikt, dan staat - zonder voorafgaande poging tot arbitrage door een door de staat erkende instantie – de weg naar de rechter open.

 

(2) Mocht consumenten-geschillenbeslechting voor reisagenten van touroperators na het drukken van deze gebruiksvoorwaarden verplicht worden, dan zal Travelcircus de klant hiervan in een geschikte vorm op de hoogte brengen.

 

(3) Travelcircus verwijst voor alle met de klant gesloten contracten in de vorm van elektronisch handelsverkeer naar het platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 

 

 

 

Deel B            Aanvullende voorwaarden voor reisagentschappen

 

Deze aanvullende voorwaarden vormen de basis van de agentuurovereenkomst die de klant met Travelcircus als tussenpersoon afsluit; de algemene wettelijke bepalingen voor reisagentschappen uit het (Duitse) Burgerlijk Wetboek (BGB) en de (Duitse) inleidende wet tot het burgerlijk wetboek (EGBGB) worden erdoor verduidelijkt en aangevuld.

 

Ze zijn van toepassing, ongeacht andere zakelijke en tariefvoorwaarden die aan de relatie tussen klant en dienstverlener ten grondslag liggen. Travelcircus heeft geen invloed op de zakelijke en tariefvoorwaarden van de dienstverleners; ze worden de klant bij het sluiten van de overeenkomst getoond en moeten door de klant ter kennis worden aangenomen en, indien nodig, vastgelegd.

 

I. Tussenpersoon, dienstverlener

 

(1) Tussenpersoon is

 

Travelcircus GmbH, Aroser Allee 76, D-13407 Berlin (”Travelcircus“)

Telefoon: +49(0)30 577 000 900

E-mail: [email protected]

 

(2) De (firma)naam, adres en contactgegevens van de dienstverlener of touroperator kan de gebruiker afleiden uit de betreffende aanbieding op de website/in de diensten.

 

II. Voorwerp van de overeenkomst, informatie over het boekingsproces en opslaan van de tekst van de overeenkomst

 

(1) Travelcircus maakt het voor de klant mogelijk om individuele toeristische diensten of servicepakketten van dienstverleners te boeken (bijv. hotels en andere accommodatieverschaffers, touroperators, luchtvaartmaatschappijen, autoverhuur- of andere transportbedrijven, reisverzekeringen). De (firma)naam en het adres van de betreffende dienstverleners worden door Travelcircus op de website/in de diensten genoemd, zodat de klant geïnformeerd wordt over de betreffende contractpartner.

 

(2) De op de website/in de diensten van Travelcircus gepresenteerde aanbiedingen vormen nog geen juridisch bindend, contractueel aanbod van Travelcircus, maar moeten gezien worden als een uitnodiging aan gebruikers van de website om op een aanbieding in te gaan. Travelcircus doet de aanbiedingen hierbij niet onder eigen naam, maar in naam en voor rekening van de betreffende dienstverlener. De klant gaat – in vervolg op het invullen van de vereiste gegevens, zoals naam, adres en e-mailadres – door het insturen van het online boekingsformulier (d.m.v. klikken op het venster dat hem informeert over het verbindende karakter van zijn verklaring) - een bindende contractaanbieding aan met de gekozen dienstverlener, onder de op de website vermelde voorwaarden en geeft tegelijkertijd Travelcircus de opdracht om de geselecteerde dienst uit te voeren. De overeenkomst tussen de klant en de dienstverlener komt tot stand na ontvangst van een boekingsbevestiging, die meestal per e-mail of per post wordt verzonden, maar geen specifieke vorm vereist, zodat ook mondelinge en telefonische bevestigingen juridisch bindend zijn. Het versturen van de factuur door Travelcircus of de dienstverlener staat gelijk aan een boekingsbevestiging.

 

(3) Voor het corrigeren van de ingevoerde gegevens, of om het volledige boekingsformulier te verwijderen of te resetten, heeft de klant de beschikking over de gebruikelijke PC- en browserfuncties, bijv. de back-up functie van de browser.

 

(4) De tekst van de overeenkomst en de boekingsgegevens worden door Travelcircus voor een beperkte periode opgeslagen, teneinde de agentuurovereenkomst op de juiste wijze uit te kunnen voeren, en zijn na boeking niet langer beschikbaar via internet. Als onderdeel van de overeenkomst, stuurt Travelcircus de benodigde contractgegevens door naar de door de klant uitgekozen dienstverlener. De klant krijgt het advies om de tekst van de overeenkomst en de boekingsgegevens permanent op te slaan. Nadat de overeenkomst volledig is afgewikkeld, worden de tekst van de overeenkomst en de boekingsgegevens verwijderd of geblokkeerd voor verder gebruik, tenzij Travelcircus hiermee in strijd handelt met fiscale of commerciële opslagverplichtingen. Verdere informatie over de omgang met klantgegevens is te vinden in het privacybeleid van Travelcircus op https://www.travelcircus.de/datenschutzerklaerung.

 

(5) De informatie op de website over individuele diensten of aangeboden servicepakketten is gebaseerd op informatie verstrekt door de betreffende dienstverleners; Travelcircus is, bij gebrek aan de noodzakelijke middelen om de dienstverleners te beïnvloeden, geen bemiddelingskosten verschuldigd, tenzij dit schriftelijk met de klant is overeengekomen. Positiegegevens, kaarten of afbeeldingen, die op de website van Travelcircus worden weergegeven, geven slechts indicatief de locatie van de aanbieding aan. Alleen de informatie die tijdens de laatste stap van het boekingsproces wordt gegeven en die in de bijbehorende bevestiging van de boeking of reis wordt vermeld, is doorslaggevend voor het sluiten van de overeenkomst.

 

(6) Voor de gewenste uitvoering van de diensten waarvoor voor de klant is bemiddeld, is alleen de genoemde dienstverlener verantwoordelijk. Travelcircus heeft er geen invloed op of de geselecteerde dienstverlener de aanvraag van de klant accepteert. Travelcircus is, op grond van de agentuurovereenkomst, alleen verplicht om, als een zorgvuldig zakenman, te bemiddelen bij het sluiten van de algemene overeenkomst voor de dienst(en) van de dienstverlener, zoals die op de website staan vermeld. Travelcircus is alleen verplicht om te bemiddelen van een zo laag mogelijk aanbod, als dit uitdrukkelijk is overeengekomen met de klant en deze overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.

 

III. Verplichtingen van de gebruiker/klant

 

(1) De gebruiker is verplicht om de noodzakelijke velden van het online boekingsformulier op de website in te vullen (zoals persoonlijke gegevens, contactgegevens, betalingsgegevens) en deze te controleren (en zo nodig te corrigeren) alvorens ze in te dienen. Onjuist ingevoerde informatie kan problemen veroorzaken bij bemiddeling, de levering van de diensten aanzienlijk beïnvloeden en extra kosten met zich meebrengen.

 

(2) De klant is verder verplicht om ervoor te zorgen dat

 

 • Travelcircus over de juiste en volledige contactgegevens van zijn persoon beschikt (met name een actueel, geldig e-mailadres, en - bij het boeken van vluchten - ook: telefoonnummer);
 • de ontvangst van informatie (bijv. formulieren) en andere documenten, die door Travelcircus worden verstuurd, is gewaarborgd en dat met name wordt voorkomen dat ze als gevolg van SPAM-filters niet in de e-mailbox terechtkomen;
 • hij alle informatie op de boekingsbevestiging, de facturen en andere reisdocumenten onmiddellijk bij ontvangst zorgvuldig controleert en de afzender onmiddellijk op de hoogte brengt van afwijkingen, onnauwkeurigheden, onvolledigheden en andere strijdigheden;
 • hij het e-mailaccount, dat is gekoppeld aan het e-mailadres dat hij heeft doorgegeven voor meldingen door Travelcircus of de geselecteerde dienstverlener, regelmatig controleert, zodat zeker is dat hij informatie over boekingen en/of wijzingen ontvangt. Deze verplichting is ook van toepassing als de klant een toegankelijk profiel of een gebruikersaccount op de Travelcircus-website heeft.

 

(3) Ontvangt de klant niet binnen één uur na het versturen van het online boekingsformulier een bevestiging, dan moet hij zijn e-mail inbox, inclusief de spammap, controleren en contact opnemen met de klantenservice van Travelcircus.

 

(4) Afhankelijk van de dienst, de bestemming of het vervoermiddel dat klant heeft gekozen, zullen de algemene voorwaarden en andere informatie van de dienstverleners niet in het Duits zijn opgesteld. Klanten die de algemene voorwaarden of andere informatie in een vreemde taal niet kunnen begrijpen, zijn er zelf verantwoordelijk voor om, voordat ze een boeking doen, de hulp in te roepen van een persoon of instantie die de betreffende taal beheerst.

 

(5) Travelcircus wijst de klant erop, dat de algemene voorwaarden en andere mededelingen van de dienstverleners extra verplichtingen voor de klant met zich mee kunnen brengen, bij vliegreizen bijv. de naleving van de inchecktijden en bij speciale en chartervluchten de verplichting om binnen een bepaalde termijn de heen-, terug- en doorreis door de luchtvaartmaatschappij te laten bevestigen. Het is in het eigen belang van de klant om van deze extra verplichtingen kennis te nemen en er rekening mee houden. Doet hij dit niet, dan kan de klant mogelijk zijn recht op vervoer verliezen, zonder aanspraak op (gedeeltelijke) terugbetaling van de reisprijs.

 

(6) De klant wordt erop gewezen, dat verlies van bagage, schade en vertraging in verband met vliegreizen, in overeenstemming met de luchtvaartvoorschriften, onmiddellijk ter plaatse moet worden gemeld door middel van een schademelding ("PIR") bij de verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij. Luchtvaartmaatschappijen en touroperators kunnen, krachtens internationale verdragen, vergoedingen weigeren, als de PIR/schadeclaim niet volledig gedocumenteerd is ingediend. De schadeclaim moet, in geval van bagageschade, binnen 7 dagen worden ingediend; in geval van vertraging binnen 21 dagen nadat deze zich heeft voorgedaan. Verlies, beschadiging of verkeerde bestemming van bagage moet ook onmiddellijk aan de touroperator, diens vertegenwoordiger, contactpunt of de reisagent worden gemeld. Dit ontslaat de reiziger echter niet van de verplichting om bij de luchtvaartmaatschappij, binnen de bovengenoemde deadlines, een PIR/schadeclaim in te dienen.

 

IV. Geen herroeping van de bemiddelingsovereenkomst

 

Met betrekking tot de overeenkomsten voor personenvervoer (bijv. vlucht, trein, bus, enz.) en accommodatiediensten (bijv. hotel, pension, enz.), waarvoor wordt bemiddeld, is een wettelijk herroepingsrecht fundamenteel uitgesloten, §§ 312 (2) nr. 5; 312g lid 2 regel 1 Nr. 9 BGB, tenzij de betreffende dienstverlener hierover met de klant anders overeenkomt.

 

V. Prijzen, Betalingsvoorwaarden

 

(1) Alle prijzen zijn inclusief btw en omvatten alle andere prijscomponenten.

 

(2) Facturen moeten - onder voorbehoud van uitdrukkelijk afwijkende betalingsvoorwaarden in individuele gevallen - onmiddellijke na ontvangst van de factuur zonder aftrek betaald worden. De betalingsvoorwaarden voor andere vergoedingen, die de klant rechtstreeks aan de betreffende dienstverleners moet betalen voor bemiddeling van de diensten, moeten worden afgeleid uit de algemene voorwaarden van de dienstverleners of andere betalingsvoorwaarden van de dienstverleners.

 

(3) Travelcircus is gemachtigd om voor de dienstverleners betalingen van de klant te ontvangen. De betalingsvoorwaarden, inclusief het bedrag of percentage van de aanbetaling, en een tijdschema voor de betaling van het restbedrag of voor het verstrekken van financiële zekerheid, staan vermeld in de aanbieding op de Website/in de diensten. De klant kan de betaling uitvoeren via een van de betaalmiddelen zoals die staan bij het boekingsproces op de website of in het aanbod.

 

VI. Omboeken, annuleren

 

(1) Details over omboeken, annuleren en intrekken - met name binnen welke termijnen en in welke vorm de klant deze rechten kan uitoefenen - zijn te vinden op de helppagina's en in het boekingsproces op de website en in de daarmee overeenkomende boekingsdocumenten.

 

(2) Bij bemiddeling van een pakketreisovereenkomst, kan de klant, op elk moment vóór aanvang van de reis, tegen betaling van een redelijke vergoeding of van een door de reisorganisator verlangde compensatiebijdrage, de overeenkomst opzeggen. De klant is vrij om te bewijzen, dat er geen of minder schade is dan het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding.

 

VII. Klachten, melding van gebreken en andere verklaringen van de klant

 

(1) Travelcircus moet onmiddellijk op de hoogte worden gebracht van eventuele klachten met betrekking tot de agentuur- of bemiddelingsdiensten van Travelcircus. Voor zover redelijk, moet Travelcircus de mogelijkheid worden geboden om de situatie te verhelpen. Wordt verzuimd om een klacht op dergelijke wijze in te dienen, terwijl een redelijke oplossing door Travelcircus mogelijk zou zijn geweest, dan vervallen de in de agentuur- of bemiddelingsovereenkomst opgenomen claimmogelijkheden van de klant.

 

(2) In de hoedanigheid van reisagent, is Travelcircus bevoegd om meldingen over gebreken, alsook andere verklaringen van klanten met betrekking tot het aangeboden reisdiensten, in ontvangst te nemen. Travelcircus zal, als reisagent, de reisorganisator onmiddellijk van dergelijke meldingen en verklaringen van de klant op de hoogte brengen. De klant is verplicht om alle onregelmatigheden in het optreden van de reisleider onmiddellijk te melden, als hij rechten wil doen gelden op grond van §§ 651m, n BGB. Onmiddellijk betekent hierbij: melding zonder verwijtbare aarzeling. Travelcircus adviseert de klant om de bewijzen van gebreken te documenteren en - minstens als extra – de melding van de gebreken te doen via een duurzame gegevensdrager (bijvoorbeeld brief, bijlage in pdf-vorm bij e-mail).

 

VIII. Aansprakelijkheid, boekingsfouten

 

Aansprakelijkheid is geregeld volgens de wettelijke voorschriften.

 

Voor zover de aansprakelijkheid van Travelcircus is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de aansprakelijkheid van het personeel, werknemers, medenemers, vertegenwoordigers en agenten van Travelcircus.

 

IX. Verjaring

 

(1) Claims ten opzichte van Travelcircus, die voortvloeien uit de agentuurovereenkomst, verjaren – in afwijking van het wettelijke geregelde in § 195 BGB – binnen een jaar, tenzij het gaat om schade die berust op schending van de privacy, lichamelijk letsel of gezondheid, of schade die het gevolg is van grove nalatigheid door Travelcircus, of een opzettelijke of grove schending van de verplichtingen door een wettelijke vertegenwoordiger of agent van Travelcircus.

 

(2) De verjaringstermijn begint aan het einde van het jaar waarin de claim is ontstaan en de gebruiker/klant informatie eist, of zonder grove nalatigheid op de hoogte gebracht wil worden, van de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de vordering en de persoon die hieraan schuld heeft.

 

X. Annuleringsverzekering

 

Om de geplande reis van de klant te verzekeren tegen onvoorziene risico's, raadt Travelcircus uitdrukkelijk aan om een annuleringsverzekering af te sluiten alsook, indien van toepassing, een verzekering voor de kosten van repatriëring in geval van een ongeluk, ziekte of overlijden en/of andere toepasselijke verzekeringen (bijv. bagageverzekering). Een reisannuleringsverzekering is niet inbegrepen in de door Travelcircus aangeboden diensten en prijzen.

 

XI. Informatie over paspoort-, visum- en gezondheidsvoorschriften

 

(1) Informatie over de algemene paspoort en de visumvoorschriften van het land van bestemming, met inbegrip van de geschatte termijnen voor het verkrijgen van visa, alsook over gezondheidsformaliteiten, is te vinden bij de betreffende aanbieding op de website/in de diensten. Daarbij wordt ervan uitgegaan, dat voor de persoon van de klant of diens medereizigers geen speciale kenmerken gelden (bijv. dubbele nationaliteit, statenloosheid) - is dat wel het geval, dan vraagt Travelcircus de klant om Travelcircus hiervan vóór het boeken van de reis op de hoogte te stellen.

 

(2) Meer uitgebreide informatie is door de gebruiker of klant te vinden op de overheidswebsites van hun land van verblijf. Gebruikers of klanten die geen ingezetene zijn van de Europese Unie (EU) kunnen voor nadere informatie over paspoort- en visumvereisten terecht op de vrij toegankelijke EU-informatiepagina's via https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/non-eu-nationals/index_nl.htm , waar meer uitgebreide informatie kan worden gevonden over toegang tot EU-landen, alsook contactinformatie over de nationale overheidsdiensten van EU-landen.

 

(3) De klant is verantwoordelijk voor het aanschaffen en met zich meevoeren van de officieel vereiste reisdocumenten, voor eventueel noodzakelijke vaccinaties en voor het naleven van douane- en deviezenvoorschriften, alsook van verbodsbepalingen op de uitvoer van bepaalde goederen of voorwerpen. Nadelige gevolgen, die voortvloeien uit het niet naleven van deze voorschriften, bijv. annuleringskosten, zijn voor rekening van de klant. Dit is niet van toepassing, als de bemiddelaar de klant niet voldoende of op onjuiste wijze heeft geïnformeerd.